شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام نمود همزمان با روز دانشجو تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران ،امیرکبیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدست به تجمعات اعتراضی زدند.دانشجویان شعارهایی از قبیل”آزادی و عدالت ،این است شعار ملت ” “ملت عاصی‌ از ستم ایستاده اند کنار هم ” “اساتید ،اساتید حرف بزنید نترسید “”خیابان ها خونی شد ،آرزو قربانی شد “دانشجو کارگر ایستاده ایم در سنگر”، “بیکاری ،بیکاری حجاب زن اجباری “سر دادند.