فردا ۲۳ آوریل انور.ر افسر عالی رتبه اطلاعات سوریه به جرم مشارکت در شکنجه و آزارجنسی هزارن تن از زندانیان و قتل ۵۸ نفر  زندانی در زندان الخطیب دمشق،در دادگاهی در آلمان به پای میز محاکمه خواهد رفت. دادگاه آلمان بر اساس اصل صلاحیت جهانی به این جرم رسیدگی خواهد کرد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی مجرمان در تمام نظام های قضایی فارغ از محل جرم می توانند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. این محاکمه حامل پیام مهمی برای تمام شکنجه گران و ناقضان عمده حقوق بشر است.