در مناطق جنوبی کشور با توجه به اینکه  بسیاری از این مناطق هنوز از داشتن گازشهری محروم هستند؛در روزهای اخیر شاهد  کمبود کپسول و سیلندر گاز برای مردمی که برای رفع نیازهای خانگی یا شغلی از این کپسولها استفاده میکنند هستیم در بسیاری از این شهرها از جمله شهرهای استان  کرمان و سیستان و بلوچستان  مردم از صبح بسیار زود در صفهای طویل دریافت کپسول منتظر می ایستند،و پخت نان در بسیاری از این شهرها مختل شده و در ساعات مشخصی  صورت میگیرد. این در حالی است که صمت هرگونه کمبود گاز رسانی به این مناطق را تکذیب کرده و مدعی است تمام شرکتهای توزیع گاز سهمیه خود را دریافت کرده اند.ولی چون شرکت ،”پرسی گاز”پنجاه درصد سهمیه خود را دریافت کرده است ،بسیاری از مناطق با کمبود گاز مایع مواجه شده اند.