چه می‌کنیم؟

فعالیت های ایران جهان شامل موارد زیر است: 

نگارش مقاله و تولید محتوا با هدف افزایش آگاهی مردم در زمینه حقوق بش

مستندسازی موارد نقض حقوق بشر

دفاع از اصل حاکمیت قانون و تهیه گزارش و نگارش مقاله در زمینه عدم رعایت حاکمیت قانون در ایران

تحقیق در زمینه عدم انطباق حقوق ایران با حقوق بین الملل و تلاش برای آگاه سازی جامعه مدنی بعنوان اهرم فشار برای افزایش انطباق پذیرای قوانین ایران با حقوق بین الملل