ایران جهان موسسه‌ای حقوق بشری است که در کشور فرانسه و تحت قوانین این کشور به ثبت رسیده است.

ایران جهان مجموعه ای متشکل از وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان مدنی است که بدون جهت گیری سیاسی به ترویج ارزش های جهانی حقوق بشر و حاکمیت قانون، افزایش گفت‌وگو بین مردم ایران و افزایش انطباق حقوق ایران با حقوق بین الملل همت گمارده است

از آنجا که هر نوع فعالیت حقوق بشری در داخل ایران با برخورد سخت و خشن حاکمیت جمهوری اسلامی مواجه می‌شود، این موسسه در کشور فرانسه به ثبت رسیده و به ناچار فعالیت های خود را در این کشور متمرکز ساخته است. قطعا حضور در داخل ایران و ارتباط با جامعه ایرانی به ترویج اصول حقوق بشر کمک قابل توجهی می‌کرد اما با لحاظ شرایط فعلی ایران، این مجموعه از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با مردم ایران در ارتباط است.

این مجموعه با استفاده از دو ابزار سعی در پیشبرد اهداف خود دارد. اول ارتباط گیری با جامعه ایران و آموزش مردم در ارتباط با حقوق بشر و افزایش آگاهی های عمومی و همچنین مشارکت تخصصی در مباحث حقوق بشری؛ چراکه بدلیل سانسور مجلات علمی در ایران، اساسا امکان اظهارنظر تخصصی آزادانه در مورد مباحث حقوق بشر وجود ندارد. ابزار دومی که ما را در پیشبرد اهدافمان یاری می‌رساند استفاده از ظرفیت جامعه مدنی بین المللی در دستیابی به اصول حقوق بشر در داخل ایران است که این امر با شکل‌دهی ارتباط موثر با سازمان های بین المللی حقوق بشری و همچنین با تهیه و ارسال گزارش هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به این سازمان ها میسر می‌شود.